Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība ir biedrība
, kas apvieno juridiskas un fiziskas  personas - pieaugušo izglītības piedāvātājus Latvijā. LPIA dibināta 1993. gada 14. decembrī ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Vācijas Pieaugušo izglītības asociācijas Starptautiskās sadarbības institūta atbalstu.  

   LPIA augstākais lēmējorgāns ir biedru sapulce, kura uz 2 gadiem ievēl LPIA priekšsēdētāju, padomi un revīzijas komisiju.
LPIA 2005.gada 16.jūnijā reģistrēta LR Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu reģistrā.

2009.gada 29.janvārī LPIA iegūst izglītības iestādes statusu, reģistrējoties Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības iestāžu reģistrā ar Nr.3360800719.  

Kopš 1995. gada LPIA ir Eiropas Pieaugušo izglītības asociācijas, EAEA, dalīborganizācija

bet 1997. gadā uzņemta Eiropas Pieaugušo izglītības pētījumu asociācijā (ESREA).

LPIA 2005.gada 16.jūnijā reģistrēta LR Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu reģistrā.

2009.gada 29.janvārī LPIA iegūst izglītības iestādes statusu, reģistrējoties Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības iestāžu reģistrā ar Nr.3360800719. 

LPIA mērķis - sekmēt pieaugušo izglītības sistēmas attīstību un piedalīties mūžizglītības politikas veidošanā, veicinot pilsoniskas, demokrātiskas un atklātas sabiedrības veidošanos  valstī.

LPIA ir uzkrāta ievērojama pieredze pasākumu organizēšanā vietējā līmenī, projektu īstenošanā valsts un starptautiskajā līmenī, izveidots visu valsti aptverošs pieaugušo izglītības organizāciju sadarbības tīkls, sagatavoti pasniedzēji, izstrādātas un aprobētas programmas, mācību un metodiskie materiāli.

LPIA rekvizīti:
LATVIJAS PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS APVIENĪBA
Merķeļa iela 11, Rīga, LV-1050
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 40008005805
AS „SEB BANKA”, Vecrīgas filiāle, Bankas kods: UNLALV2X
LVL norēķinu konts: LV85UNLA0001001700621
EUR norēķinu konts: LV92UNLA0001102080169