PROJEKTA KOORDINATORS

PROJEKTA PARTNERIS
____________________________________________________________________

PROJEKTA KOORDINATORS

"Mūžizglītības stratēģijas izstrāde"

2005 - 2008. Projektu finansē ESF un Latvijas valsts.

Projekta mērķis ir sadarbībā ar reģionālās attīstības aģentūrām izstrādāt mūžizglītības stratēģiju un rīcības plānu tās ieviešanai, kā arī nepieciešamo informatīvo un organizatorisko sistēmu mūžizļītības attīstībai rešionos. Mūžizglītības stratēģijas izstrāde cieši saistīta ar Nacionālās programmas "Mūžizglītības stratēģijas izstrāde un ieviešana" ilgtermiņa un īstermiņa mērķiem . Šis projekts uzskatāms par Nacionālās programmas "Mūžizglītības stratēģijas izstrāde un ieviešana" pamatu. Tās īstenošanā tiks iesaistīti dažādi sociālie partneri. 
Projektā jau ir izstrādātas mūžizglītības politikas pamatnostādnes un pētījums "Mūžizglītības pieejamība un iespējas izglītoties Latvijā". Turpinās šādas projekta aktivitātes: 
- Tiek izstrādāta un saskaņota rīcības programma mūžizglītības politikas pamatnostādņu ieviešanai.
- Konsultatīvie un izglītojošie pasākumi ar reģionu attīstības aģentūrām un attīstības padomēm  mūžizglītības atbalsta  sistēmas veidošanā pašvaldībās. 
- Informatīvie un publicitātes pasākumi. 
- Izglītojošie pasākumi un konsultācijas par mūžizglītības stratēģijas ieviešanu.

Projekta rezultāti:
- Izstrādātas mūžizglītības politikas pamatnostādnes, apmācīti reģionālo attīstības aģentūru un pašvaldību darbinieki. 
- Izstrādāta rīcības programma mūžizglītības politikas pamatnostādņu ieviešanai, ieteikumi izglītības politikas veidotājiem un īstenotājiem. apmācīti mūžizglītības koordinatori reģionos. 
- Vienots mūžizglītības tīkls Latvijā, stiprināta izglītības centru kapacitāte. 

Informācija par mūžiglītību http://www.muzizglitibavisiem.lvAtpakaļ