PROJEKTA KOORDINATORS

PROJEKTA PARTNERIS
____________________________________________________________________

PROJEKTA KOORDINATORS

Projekts "Ieklausies, izproti, pieņem!"

LPIA īsteno Eiropas Savienības Pārejas programmas un Latvijas valsts finansētu projektu „Ieklausies, izproti, pieņem!” 01.11.2007.-30.11.2008.

 
Projekta moto: Pret visiem cilvēkiem kā likums ir jāattiecas vienādi
Diskriminācija nozīmē nepamatotas, atšķirīgas attieksmes izcelšana kāda aizliegta pamata, piemēram, dzimuma vai etniskās, vai rasu izcelsmes dēļ, kam nepastāv objektīvu un loģisku pamatojumu. Diskriminācija ir drauds sabiedrībai un valsts demokrātiskajai sistēmai, tā ir pretrunā ar visfundamentālākajām mūsdienu sabiedrības vērtībām. Visu cilvēku tiesības uz vienlīdzību likuma priekšā un aizsardzība pret diskrimināciju veido universālu cilvēktiesību. No sabiedrības viedokļa nacionālo, etnisko un reliģisko minoritāšu aizsardzība ir nacionālās un starptautiskās drošības jautājums, tāpēc diskriminācijas aizliegums ir valsts likumdošanas sistēmas būtisks elements, jo tas novērš negodīgumu un patvarību jebkuru lēmumu pieņemšanā. Galvenais diskriminācijas aizlieguma iemesls un atbalsta punkts ir skaidrs: pret visiem cilvēkiem kā likums ir jāattiecas vienādi. Vienlīdzīga visu sabiedrības locekļu aizsardzība un labu sabiedrības attiecību sekmēšana ir nacionālās integritātes un drošības mērķis.
 
Projekta mērķis: Veicināt pozitīvas attieksmes veidošanu pret citādo, kas veicina savstarpējo sapratni un sadarbību starp dažādām Latvijā dzīvojošām etniskām un sociālām grupām un stimulē jebkādu diskriminācijas formu izskaušanu un tolerantas attieksmes veidošanu sabiedrībā.
 
Projekta mērķa grupa: Sociālie darbinieki, pedagogi, psihologi, policisti, NVO pārstāvji, pieaugušo izglītotāji u.c.
 
Projektā paredzēts:
  1. Izstrādāt mācību programmu „Neiecietības un diskriminācijas izskaušanai” 48 stundu apjomā.
  2. Sagatavot 20 pasniedzējus – multiplikatorus diskriminācijas un neiecietības izskaušanas jautājumos.
  3. Savākt un izanalizēt 10 dzīves situācijas, izstrādāt rekomendācijas un apkopot metodiskajā materiālā „Dzīvesstāsti”.
  4. Noorganizēt 10 pilotkursus 48 stundu apjomā mērķa grupai.
 
 
Š.g. 25.novembrī Latvijas Pieaugušo izglītības apvienībā tika rīkots projekta „Ieklausies, izproti, pieņem!” noslēguma pasākums.
Projekts tika īstenots Sabiedrības integrācijas fonda administrētās ES Pārejas programmas ietvaros. 
Noslēguma konferencē piedalījās Sabiedrības integrācijas fonda Komunikāciju projekta vadītāja Ilze Krieviņa, Rīgas Stradiņa universitātes As. prof. Dr. Deniss Hanovs, Latvijas Cilvēktiesību centra eksperte Sigita Zankovska-Odiņa, kā arī projektā iesaistīto pašvaldību koordinatori un dalībnieki. 

Konferences laikā tika pārskatīts un aktualizēts jautājums par diskriminācijas un neiecietības mazināšanu Latvijā šodien, kā arī sniegts ieskats projekta „Ieklausies, izproti, pieņem!” pamatidejā, veiktajās aktivitātēs un sasniegtajos rezultātos. 

Pasākumā tika prezentēta projekta ietvaros sagatavotā un izdotā grāmata „Skatiens bez brillēm” – metodisks materiāls pasniedzējiem, skolotājiem un visiem, kas strādā ar tolerances un diskriminācijas jautājumiem ikdienā.
 
Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība sirsnīgi pateicas visiem projekta īstenošanas gaitā iesaistītajiem sadarbības partneriem, koordinatoriem, pasniedzējiem un mācību dalībniekiem!

„Šeit mēs esam tāpēc, lai palīdzētu cits citam mūsu kopīgajā ceļojumā pa dzīvi” 
/Viljams Dž. Benets/

Projekta vadības grupa:
Projekta vadītāja: Ingrīda Mikiško, tālr. 672221901, fakss 67222411, mob.tālr. 29278626, e-pasts: ingrida@laea.lv
Projekta grāmatvede: Mārīte Kalniete  tālr./fakss 67222411, e-pasts: marite@laea.lv
Projekta sekretāre:  Guna Lapiņa, tālr./fakss 67222411, e-pasts: guna@laea.lv 
Projektu īsteno: Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība
Projektu finansē: ES Parejas programma un Sabiedrības integrācijas fonds
 

Atpakaļ