PROJEKTA KOORDINATORS

PROJEKTA PARTNERIS
____________________________________________________________________

PROJEKTA KOORDINATORS

LPIA koordinētie projekti no 1995.- 2007. gadam

Gads
Projekta nosaukums
Projekta mērķi
Eiropas Savienības programmu projekti
2004 - 2005
"Jauniešu pilsoniskās līdzdalības veicināšana multikulturālās pilsētās" (ES PHARE programma un Sabiedrības integrācijas fonds)
Projekta vispārējais mērķis ir veicināt jaunatnes pilsoniskās apziņas un aktīvas pilsoniskās līdzdalības paaugstināšanos, pārvarot atsvešinātību no valsts un pašvaldību institūcijām un uzturot dialogu starp jaunatni, sabiedrību un pašvaldību. Specifiskie mērķi ir veicināt jauniešu pilsoniskās apziņas celšanu un pilsonisko līdzdalību, sagatavojot pilsoniskās līdzdalības mācību programmu, rosināt dialogu starp jauniešiem un pārējo sabiedrību, tai skaitā pašvaldību, un sekmēt viņu tuvināšanos, iesaistot dažādos pasākumos, un sekmēt jauniešu savstarpējo sapratni, izglītojot starpkultūru jautājumos. Projekta mērķa grupa ir dažādu etnisko grupu jaunieši vecumā no 16 līdz 25 gadiem, kuri dzīvo tādās multikulturālās Latvijas pilsētās kā Rīga, Daugavpils, Rēzekne, Jēkabpils, Jelgava, Liepāja un Ventspils. Projekta laikā tiks izstrādāta pilsoniskās līdzdalības mācību programma, tiks izglītoti jaunieši pilsoniskās līdzdalības jautājumos, un veicināta iecietība un aizspriedumu mazināšana jauniešu vidū.
2003 - 2004
"Jauniešu pilsoniskā līdzdalība integrācijas veicināšanai reģionos" (ES PHARE programma un Sabiedrības integrācijas fonds)
Projekts tika īstenots 10 pašvaldībās: Krāslavā, Ludzā, Preiļos, Balvos, Valkā, Brocēnos, Grobiņā, Aucē, Jaunsvirlaukā un Ilūkstē. Projekta mērķis bija veicināt lauku jaunatnes aktīvu pilsonisko līdzdalību, pārvarot atsvešinātību no valsts un pašvaldību institūcijām un uzturot dialogu starp jaunatni, sabiedrību un pašvaldību. Projekta mērķa grupa bija dažādu etnisko grupu jaunieši vecumā no 16-25 gadiem, gan tie, kas mācās, strādā un vienlaikus ir aktīvi, gan tie, kas ir neaktīvi, nemācās un nestrādā. Projekta ietvaros notika jauniešu izglītošana par pilsoniskās līdzdalības jautājumiem, diskusijas un sadarbība ar pašvaldībām un vietējo sabiedrību, tika veicināta jauniešu sabiedrisko organizāciju darbība un apmācīti jaunie līderi. Projekta gaitā jaunieši sagatavoja un īstenoja vietējos projektus savās apdzīvotajās vietās kā rezultātā tapa labdarības koncerts, modes šovs, nometne bērniem, skrituļparks, u.c.
Projekta beigās tika izdota pilsoniskās līdzdalības rokasgrāmata "Es piedalos".
2002 - 2003
"Pilsoniskā izglītība etniskai integrācijai reģionos" (ES PHARE programma un Sabiedrības integrācijas fonds)
Projektu īstenoja 2002. un 2003.gadā un tā norises vietas bija Cēsu, Madonas, Aizkraukles un Tukuma rajonu 12 vietējās pašvaldības. Dažādu etnisko grupu vecākā gadagājuma iedzīvotāji tika iesaistīti pilsoniskās izglītības pasākumos, tika sagatavoti pilsoniskās izglītības pasniedzēji, notika sabiedriskas diskusijas par iedzīvotāju iesaistīšanu un līdzdalību vietējās demokrātijas attīstībā, tika apzinātas pilsoniskās izglītības vajadzības. Projekta rezultāti apkopoti izdevumos "Pilsoniskā līdzdalība etniskajai integrācijai reģionos" un " Pilsoniskā līdzdalība un sabiedrības integrācija".
2001 - 2002
(ES Phare Access programma), pilotprojekts "Izglītības un sociālās integrācijas ceļu nodrošināšana" Madonas rajonā.
Projekta ietvaros 64 jaunieši iepazinās ar valsts un pašvaldību iestāžu un institūciju piedāvājumu, aizpildot testus, ar konsultanta palīdzību noteica savu profesionālo ievirzi, piedalījās semināros un sagatavoja personiskās attīstības plānus. Iegūto pieredzi programmas sagatavošanā darbam ar konkrēto mērķauditoriju ierosinām izmantot arī citos Latvijas rajonos. Projekta pieredze apkopota izdevumā "Līdzdalība un iespējas Tavai nākotnei".
1999 - 2001
"Sociālo uzņēmumu veidošana Latvijā", (ESPhare Partnership programma, sadarbībā ar Nodarbinātības Valsts dienestu)
Projekta mērķis - iepazīt un adaptēt Vācijas pieredzi sociālo uzņēmumu darbībā kā līdzekli bezdarba mazināšanā un veicināt sociālo uzņēmumu izveidi Latvijā un Lietuvā.
2000 - 2001
"Vietējo cilvēkresursu attīstība ES reģionālās politikas kontekstā", (EK Delegācija Latvijā)
Projekta ietvaros 40 vietējās pašvaldībās (skat. projektā iesaistīto vietējo pašvaldību sarakstu), no visiem Latvijas vēsturiskajiem reģioniem izstrādātas pieaugušo izglītības un cilvēkresursu attīstības plānus, organizēti 8 reģionālie semināri, izdota publikācija - "Attīstība cilvēka nākotnei".
2000 - 2001
"Pieaugušo izglītības modeļu attīstība un adaptācija un reģionālas pieaugušo izglītības stratēģijas veidošana", (2. gads, ES Socrates programma)
kopā ar 11 rajonu - Aizkraukles, Alūksnes, Cēsu, Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Limbažu, Ludzas, Ogres, Saldus un Talsu pašvaldībām (skat. projektā iesaistīto vietējo pašvaldību sarakstu), izstrādāti šo rajonu cilvēkresursu un pieaugušo izglītības attīstības plāni, izdota publikācija -
"Iespējas izglītoties katram - 2001".
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
Leonardo da Vinci programmas jauniešu mobilitātes projekts
 
Iesaistītie partneri: Arbeit und Leben Hamburg. Galvenais mērķis ir veicināt jauno darba ņēmēju profesionālās darba prasmes un mobilitāti Eiropas darba tirgū.
Vācu jaunieši papildinājuši savas profesionālās prasmes Latvijas uzņēmumos, vienlaikus iepazīstoties ar Latvijas kultūru, vēsturi un valodu.
1999 - 2002
"Pieaugušo izglītības modeļu attīstība un adaptācija un reģionālas pieaugušo izglītības stratēģijas veidošana" (1. gads, ES Socrates programma)
Projekta rezultāti apkopoti izdevumā "Izglītība cilvēka nākotnei".

Projekta īstenošanas gaitā notika virkne rajona un nacionālā līmeņa semināru un tika izstrādāta Madonas rajona pieaugušo izglītības stratēģija 5 gadiem.
1997 - 1999
"Pilsoniskā izglītība sabiedrības demokratizācijai", (ES PHARE – Democracy programma)
25 pilsoniskās izglītības pasniedzēju- multiplikatoru sagatavošana, aprobācijas semināri pagastu iedzīvotājiem par pilsonisko izglītību, izdoti 2 plakāti, 2 brošūras un 2 rokasgrāmatas pilsoniskās izglītības pasniedzējiem ("Es. Sabiedrība. Valsts") un nevalstisko organizāciju līderiem ( "Kā sākt?"), uzņemtas 5 videofilmas, izskanējuši 40 radio raidījumi pilsoniskajā izglītībā, kuri ir apkopoti audio kasetē.
1995 - 1996
"Nevalstisko izglītības organizāciju ieguldījums pilsoniskas sabiedrības nostiprināšanai Latvijā un Igaunijā" (ES PHARE – Democracy programma)
Projekta ietvaros tika veicināta rajonu pieaugušo izglītības centru izveide un nostiprināšana.
Ziemeļvalstu Ministru padomes projekti
2003 - 2004
"Atbalsts ģimeņu sociālajai, ekonomiskajai, etniskajai un pilsoniskajai integrācijai Daugavpils rajona pagastos",(Ziemeļvalstu Ministru padome)
Projekta mērķis - izveidot modeli ģimeņu sociālās un etniskās integrācijas sekmēšanai mazattīstītajās lauku pašvaldībās ar ekonomisko un sociālo aktivitāšu palīdzību. Projekta partneri - Daugavpils rajona padomes Tautas izglītības un kultūras centrs, Sventes pagasta padome, Demenes pagasta padome, Naujenes pagasta padome. Galvenie rezultāti - izstrādāts sociālo un ekonomisko aktivitāšu modelis, lai uzlabotu apstākļus un stimulētu ģimeņu aktivitāti lauku pagastos; Apmācītas ģimenes (kopumā 26 cilvēki) no Demenes, Sventes un Naujenes pagastiem. Šīs ģimenes tika motivētas uzsākt uzņēmējdarbību; Apgūta Ziemeļvalstu pieredze cilvēkresursu attīstībā; Tālāk attīstīta ilgtermiņa sadarbība starp Ziemeļvalstu un Baltijas valstu pieaugušo izglītotājiem/pasniedzējiem; Izpētītas uzņēmējdarbības uzsākšanai nepieciešamās esošās un trūkstošās kompetences Daugavpils rajona lauku pagastu ģimeņu vidū. Tika sastādīts trūkstošo kompetenču saraksts; Izstrādāta un aprobēta mācību programma ģimenēm par uzņēmējdarbības uzsākšanu; Sagatavoti un publicēti mācību un prezentācijas materiāli par ģimeņu apmācību uzņēmējdarbības uzsākšanai.
2003 - 2004
"Elastīgas mācīšanās platforma vietējā pieaugušo izglītotāju tīkla attīstībai",(Ziemeļvalstu Ministru padome)
Projekta rezultāti - Panākta sinerģija starp iepriekšējiem Eiropas Savienības (ASN - "Neformālās pieaugušo izglītības iestāžu e-tīkls") un Ziemeļvalstu Ministru padomes ("Neatpaliec zināšanās - apsteidz iespējās") projektiem, uz kuru rezultātiem šis projekts bija balstīts; Abu iepriekšējo projektu gaitā uzkrātā pozitīvā metodoloģiskā pieredze veiksmīgi pielietota un izplatīta projekta ietvaros; IKT prasmes pieaugušo izglītotāju vidū tika palielinātas un veicinātas; Pieauga ASN platformas lietotāju skaits; Abi tīkli apvienojās un paplašinājās, iesaistot vietējos dalībniekus no projektā iesaistītajām valstīm; Izmantojot ASN pieredzi uz www balstītas platformas lietošanā, un izmantojot mācību metodoloģiju, kas bija izstrādāta projektā "Neatpaliec zināšanās, apsteidz iespējās", tika palielināta dalībnieku apmācību pieejamība projektā iesaistītajās valstīs.
2001 - 2002
"Pašvaldību, NVO un citu sociālo partneru ieguldījums vietējās sadarbības un līdzsvarotas attīstības veicināšanā",(Ziemeļvalstu Ministru padome)
Projekta mērķis - veicināt vietējo partnerattiecību attīstību un pašvaldību starptautisko sadarbību. Projekta ietvaros notika 2 reģionālie semināri un 10 semināri vietējās pašvaldībās, kuros tika apspriesti jautājumi, kā veidot efektīvu sadarbību starp pašvaldībām, NVO, uzņēmējiem, izglītības iestādēm.
Sabiedrības integrācijas fonda projekti
 2003-2004
 "Starpkultūru izpratnes un pilsoniskās līdzdalības veicināšana Latvijas pašvaldībās"
 Veicināt dažādu tautību jauniešu savstarpējo sapratni un sadarbību, sniedzot zināšanas par dažādu etnisko grupu kultūrām un pilsonisko līdzdalību un dodot iespēju gūt praktisku pieredzi.
2006 - 2007
„Vecāku no laukiem sociālā integrācija”
Veicināt lauku apvidos dzīvojošo vientuļo, daudzbērnu, pēc bērna kopšanas atvaļinājuma un citu sociālajam riskam pakļauto vecāku zināšanu un prasmju pilnveidošanu un iesaistīšanos darba tirgū, tā mazinot bezdarbu, sociālo un ekonomisko atšķirtību laukos un pilsētā.
2002 - 2003
“Iniciatīvas vietējai attīstībai” (Sabiedrības integrācijas fonds)
Veicināt jauniešu ar zemu pamatizglītības līmeni un zemām pamatprasmēm integrāciju darba tirgū, līdzdalību savas karjeras veidošanā, zināšanu pilnveidē un konkurētspēju palielināšanā darba tirgū.
 
2002
"Sociālās kompetences un pamatprasmju nodrošināšana pieaugušajiem”, (Sabiedrības integrācijas fonds).
Projekta mērķis - veicināt dažādu Latvijas iedzīvotāju etnisko un sociālo grupu sociālo integrāciju, līdzdalību sabiedrībā, vienlaikus veicinot arī konkurētspēju darba tirgū ar sociālo kompetenču attīstības un pamatprasmju izglītības palīdzību. Projekta ietvaros sagatavoti 11 pasniedzēji sociālo kompetenču attīstībā un pamatprasmju izglītībā un organizēti pilotkursi 10 vietējās pašvaldībās - semināri iedzīvotājiem sociālo kompetenču attīstībā un pamatprasmju izglītībā. Projekta gaitas, rezultātu un 10 iesaistīto rajonu pieredzes apkopojums publicēts izdevuma -
"Uzzināt. Saprast. Pielietot." 1. daļā.
 
 Atpakaļ