PROJEKTA KOORDINATORS

PROJEKTA PARTNERIS
____________________________________________________________________

PROJEKTA KOORDINATORS

"Nāc, meklē, piedalies!"

2007.gads - 2008. gads projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Sabiedrības integrācijas fonds.

Projekta mērķi un uzdevumi:
Veicināt jauniešu ar zemu pamatizglītības līmeni un zemām pamatprasmēm integrāciju darba tirgū, līdzdalību savas karjeras veidošanā, zināšanu pilnveidē un konkurētspēju palielināšanā darba tirgū.

-  Motivēt 200 jauniešu ar zemu pamatizglītības līmeni un zemām pamatprasmēm aktīvi līdzdarboties savas kompetences un konkurētspējas palielināšanā, veicināt viņu veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū.
-  Sagatavot 20 atbalsta personas (multiplikatorus) darbam ar minēto mērķa grupu atbalsta nodrošināšanai uz vietām.
- Sagatavot un iespiest palīgmateriālu (2000 eks. brošūras) sociālajiem darbiniekiem, sociālajiem pedagogiem un pašvaldībām darbā ar minēto sociālās atstumtības mērķa grupu.

Projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 – 24 gadiem ar zemu pamatizglītības līmeni un zemām pamatprasmēm. Pārsvarā tie ir jaunieši, kuri dažādu iemeslu dēļ neturpina mācības vispārējās izglītības dienas skolās, bet apmeklē vakara/neklātienes vidusskolu jeb mācības pašlaik neturpina, kā arī nav izvēlējušies savu nākotnes profesiju un pašlaik nestrādā. Daļēji tie ir sociāli nelabvēlīgo un maznodrošināto ģimeņu bērni, kuriem nepieciešams sabiedrības atbalsts savas karjeras izveidē.
Projektā no katras partnerorganizācijas tiks iesaistīti divas atbalsta personas (viens no tiem būs sociālais darbinieks vai sociālais pedagogs, otrs – atbalsta persona), kuri labi pārzina situāciju savā rajonā/pagastā un kuri veiks projekta mērķauditorijas iesaisti projektā. Koordinatori, sadarbojoties ar pašvaldību darbiniekiem, spēs nodrošināt projekta ilgtspēju savos pagastos.
No katras partnerorganizācijas tiks iesaistīti 20 jaunieši ar zemu pamatizglītības līmeni un zemām pamatprasmēm. Kopumā projektā tiks iesaistīti 200 jaunieši, kuri projekta ietvaros iegūto motivāciju un prasmes varēs izmantot, lai turpinātu papildināt savas zināšanas un sekmīgi iesaistītos darba tirgū. 
Tiks izstrādāta mācību programma atbalsta personām (sociālajiem darbiniekiem un sociālajiem pedagogiem) darbam ar sociālajai izslēgšanai pakļautajiem jauniešiem.
Tiks apmācītas 20 atbalsta personas (no katras partnerorganizācijas 2, t.i. sociālais darbinieks vai sociālais pedagogs, atbalsta persona) darbam ar projekta dalībniekiem. Viņi papildinās zināšanas darbā ar minēto mērķa grupu, pēc projekta norises iegūtās zināšanas un prasmes nodos kolēģiem savā rajonā/pilsētā. Tie būs cilvēki pašvaldībās, kuri pēc projekta beigām strādās ar riska grupas pārstāvjiem savās organizācijās, tā nodrošinot projekta ilgtspēju.
 
Projekta rezultātā 200 jaunieši no sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas paaugstinās pašapziņu un motivāciju, uzlabos saskarsmes spējas un pamatprasmes, kas ir svarīgas mūsdienu darba tirgus prasības. Projekta rezultātā viņi būs izpildījuši karjeras izvēles testus, noskaidrojuši vēlamo profesiju, apguvuši informācijas ieguves prasmes darbojoties Internetā, iepazinušies ar darba tirgus prasībām, piedalījušies ēnu dienās uzņēmumos, kur vērojuši darbiniekus viņiem piemērotajā profesijā, tādejādi gūstot pārliecību par izvēlēto karjeru. Iegūtās zināšanas mērķa grupai palīdzēs vieglāk veidot savu sociālo un ekonomisko izaugsmi. Jaunieši apmeklēs arī tuvējo Nakts patversmi un pašvaldības policiju. Gūtie iespaidi, cerams, motivēs jauniešus aktīvi palīdzēt pašiem sev nākotnes veidošanā. Katrā organizācijā jauniešu vajadzībām tiks nodota telpa, kurā par projekta līdzekļiem tiks iegādātas intelektuālās un sporta spēles saturīgai laika pavadīšanai. 
 
10 partnerorganizācijās būs izstrādāti un praksē pārbaudīti atbalsta pasākumu plāni sekmīgai sociālās atstumtības grupā nonākušo jauniešu motivācijai. Jaunieši ar speciālistu atbalstu sastādīs savus individuālos karjeras attīstības plānus. Katrā no partnerorganizācijām projekta nobeigumā tiks organizēts projekta noslēguma pasākums ar pašvaldībā dzīvojošo jauniešu aktīvu dalību kultūras un sporta pasākumos, kas stiprinātu integrāciju sabiedrībā.
 
Projekta norisē apzināti ir iesaistīti pieaugušo izglītības centri, vakara/neklātienes vidusskolas un vietējās pašvaldības, lai projekta rezultātā varētu izanalizēt sasniegto un izstrādāt rekomendācijas pašvaldībām, kā, uz kā bāzes veiksmīgāk organizēt darbu ar minēto mērķa grupu.
 
Projekta noslēgumā tiks sagatavota un izdota brošūra (2000 eks.), kura būs kā palīgmateriāls sociālajiem darbiniekiem, sociālajiem pedagogiem un pašvaldībām darbā ar minēto sociālās atstumtības riska grupu.
 
Projekta rezultātu izvērtēšanai tiks izmantota anketēšanas metode, ar kuras palīdzību tiks noskaidrots projekta dalībnieku vajadzības, pašvērtējums, izvērtēti projekta apmācību ieguvumi un dalībnieku gatavība turpināt zināšanu pilnveidošanu un iesaistīties darba tirgū.
 
Projekta noslēguma konferencē visi interesenti gūs ieskatu par projekta norises gaitu un tā īstenošanas gaitā gūtajām atziņām.
 Atpakaļ